تغییرات شرکت ها

ثبت تغییرات شرکت ها :

پس از ثبت شرکت، می توان تغییراتی در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است، ایجاد کرد. همانطور که ثبت شرکت ضروری است، ثبت تغییرات شرکت ها نیز از ضروریات است؛ منظور از تغییرات، تصمیمات و تغییراتی است که در مجمع عمومی عادی و یا مجمع عمومی فوق العاده یا  حتی در جلسات هیأت مدیره که بنا به ضرورت هایی گرفته می‌شود.

 ماده ی 200 قانون تجارت ثبت تغییرات در شرکت ها الزام دارد؛

الف- تغییر اساسنامه

ب- تمدید مدت شرکت، زاید بر مدت مقرر

ح- انحلال شرکت، حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.

د -تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت.

ه -تغییر اسم شرکت.

و- در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی نهم نظامنامه ی قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.

تنظیم و ارایۀ صورتجلسه مناسب با موضوع تغییرات و ارایۀ آن به مرجع ثبتی، لازمۀ ثبت تغییرات شرکت ها  است.  صورتجلسه و رعایت کردن کلیه مراحل قانونی  و مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی، ادارۀ کل شرکتها آگهی تغییرات ثبتی را صادر می‌کند  که حتما باید در روزنامۀ اطلاع رسانی شود.

صورتجلسه تغییر نام شرکت ها

 اعمال تغییرات شرکت :

تغییرات شرکت به سه روش صورت می‌گیرد :

 1. مجمع عمومی عادی.
 2. مجمع عمومی فوق العاده.
 3. هیأت مدیره.

وظایف مجمع عمومی عادی :

 1. تعیین روند سیاست ها و رسیدگی به امورات و اخذ تصمیم در تمامی امور شرکت (جز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است).
 2. رسیدگی به حساب های سال مالی قبل، ترازنامه و همینطور صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت

(این رسیدگی  پس از گزارش مدیران و  بازرسان است).

 1. انتخاب مدیران و بازرسان
 2. تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام
 3. تعیین روزنامۀ کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

 1. تغییر در مواد اساسنامه (نظیر تغییر در نام شرکت؛ تغییر در موضوع شرکت ؛ تغییر محل شرکت)
 2. افزایش یا کاهش سرمایه
 3. تغییر در عده مدیران و مدت خدمت آن ها و تعیین بازرسان
 4. اجازه صدور اوراق قرضه
 5. ایجاد سهام ممتازه
 6. انحلال شرکت
موسسه حقوقی ذهن خلاق

مدارک برای ثبت تغییرات شرکت :

 1. کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمامی شرکای جدید.
 2. اصل مدارک شناسایی افرادی که خارج می شوند و حضور اشخاص خروجی در دفاتر اداره ثبت شرکتها جهت امضاء.
 3. لیست شرکا با میزان سهامشان.
 4. کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت و هیأت مدیره.
 5. کپی اساسنامه شرکت.
 6. حضور تمامی شرکا و مدیر در صورت انحلال شرکت.

مراحل ثبت تغییرات شرکت :

 شرکت ها برای ثبت تغییرات باید اقداماتی انجام دهند :

_تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا

_مراجعه به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir

_بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق

_ ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها

_مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات

_ پرداخت هزینه روزنامه رسمی

_صدور آگهی

تغییر نام شرکت :

الف: مراحل ثبت تغییر نام شرکت سهامی خاص:

_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.

_ تنظیم صورتجلسه و امضای هیأت رئیسه.

_ انجام تشریفات دعوت مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت.

_ تحویل اصل صورتجلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنها رسیده به اداره ثبت شرکتها.

_ پرداخت حق الثبت جهت تغییر نام و تحویل فیش به اداره ثبت شرکتها.

_ تحویل اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکتها.

_ تأیید نام انتخابی توسط مسؤل تعیین نام اداره ثبت شرکتها بعد از تحویل مدارک.

ب:  مراحل تغییر نام شرکت با مسؤلیت محدود:

_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.

_ تنظیم صورتجلسه و امضای کلیه شرکا با قید نمودن میزان سهام خود در شرکت.

_ انتخاب و ارائۀ نام اعضای هیأت نظارت هنگامی که تعداد شرکا  از دوازده نفر بیشتر باشد.

_ امضای صورتجلسه توسط هیأت نظارت.

_ مراجعه ی یکی از شرکا و یا وکیل شرکت، به واحد تعیین نام اداره بعد از 1 ماه.

_ ثبت آگهی بعد از تعیین نام و اخذ موافقت مسؤل مربوطه.

مراحل تغییر آدرس شرکت :

الف- مراحل تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود :

برای تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود، مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل داده و صورتجلسه ی مربوطه را تنظیم کرده که  شرکا با قید مقدار سهام خود آن را امضا می‌کنند.

اگر تعداد شریکان بیشتر از حد معمول باشد، مطابق  ماده 109 قانون تجارت، هیأت نظارت انتخاب شده و اسامی اعضای هیأت نظارت در صورتجلسه ای که همۀ شرکا آن را امضا کرده اند درج میشود که  این صورتجلسه باید در مدت زمان حداکثر یکماه بعد از تاریخ  تشکیل مجمع به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شده و ثبت شود.

هر زمان اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه ی آن به هیأت مدیره داده شد، صورتجلسه ای در رابطه با ثبت تغییر محل توسط هیئت مدیره تنظیم میشود. درصورتی که تغییر محل از شهرستانی به شهرستانی دیگر صورت گیرد، پروندۀ شرکت مربوطه  با درخواست هیأت مدیره با تنظیم و تصویب صورتجلسه به شهرستان مربوطه ارسال می شود.

ب – مراحل تغییر آدرس شرکت سهامی :

-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه ای که مورد تایید هیئت مدیره است.

-رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت.

(  هرگاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت داده شده باشد، هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه‌ای اقدام به ثبت تغییر محل شرکت  می کند. چنانچه تغییر محل شرکت از شهرستانی به شهرستان دیگری باشد،  پروندۀ شرکت به شهرستان مذکور به درخواست هیات مدیره، با تصویب و تنظیم صورت جلسه، ارسال میشود.

تغییر موضوع شرکت :

الف- مراحل تغییر موضوع شرکت سهامی خاص :

_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.

_ تنظیم  صورتجلسه با امضای اعضای هیأت رئیسه.

_در صورت نیاز دریافت مجوز  با  تشخیص کارشناس.

_ تهیه ی لیست سهامداران حاضر در جلسه با امضای آنها.

_ تحویل اصل صورتجلسه، لیست سهامداران حاضر در جلسه، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکتها.

ب- مراحل تغییر موضوع شرکت با مسولیت محدود :

_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.

_ تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط شرکا  با قید  میزان سهام هرکس در شرکت.

_ مراجعه به اداره ثبت شرکتها در صورت نیاز به اخذ مجوز از مراجع در رابطه با موضوع  شرکت.

_تحویل استعلام مربوط به مرجع ذی صلاح.

_ دریافت پاسخ استعلام در مهلت مقرر.

_ تحویل پاسخ استعلام و صورتجلسه به اداره ثبت.

_ امضا دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی.

نقل و انتقال شرکت :

_ حضور در جلسه و امضای صورتجلسه.

_ عدم نیاز به گواهی مالیات در مورد شرکت‌هایی با مسؤلیت محدود ( اگر نقل و انتقال سهم بین خودشان صورت گیرد)

_ گواهی نقل و انتقال ( گرفتن مفاصا) از اداره دارایی که در صورت تغییرات نقل و انتقال در شرکت سهامی مورد نیاز است

_ پرداخت مالیات 4 درصدی نقل و انتقال در مورد سهام با نام و بینام.

_ عدم ثبت آگهی در مورد ثبت تغییرات شرکت نقل و انتقال سهام در صورت نداشتن گواهی مالیاتی.

بر اساس دستورالعمل های جدید جهت ثبت و تغییرات شرکت ها :

طی بخشنامۀ 90/10/19-189751/90 ارائۀ گواهی عدم سوپیشینۀ کیفری برای مدیران که شامل مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره میشود و همینطور بازرسین شرکتهای تجاری، درزمان تاسیس ضروری و به هنگام تغییرات،  تایید عدم سوپیشینۀ کیفری مدیران و بازرسین در صورتجلسۀ مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق العاده)کفایت میکند.

طی بخشنامۀ 90/3/2-39852/90، برای تاسیس و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری مانند بانک، موسسات اعتباری، صرافی ها، تعاونی های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، و شرکت های لیزینگ  اخذ مجوز از بانک مرکزی ضروری است.

طی بخشنامۀ 91/7/2- 120266/91 لازمۀ ایجاد تغییرات نهادهای پولی و اعتباری برای تاسیس و تغییرات ، اخذ مجوز از بانک مرکزی است.

طی بخشنامۀ 90/10/26-192938 /90  موسساتی که مجوزی از بانک مرکزی برای فعالیت نداشته اند، برای تغییرات و انحلال آنها نیازی به اخذ مجوز ندارند. اما موسساتی که برای تاسیس از بانک مجوز گرفته اند، باید با مجوز بانک به ادامۀ فعالیتشان بپردازند.

برای ارتباط با ذهن خلاق ، یکی از راه های زیر را انتخاب کنید

ارتباط از طریق واتساپ :

کارشناس ثبت شرکت
واتساپ کارشناس 2

تلفن تماس :

213 666 88 021

7913 65 88 021

4484 040 0912

4474 040 0912

آدرس :

تهران ، خیابان ولی‌عصر (عج) ، بعد از بوستان ساعی ، محله گاندی ، کوچه سی‌وششم ، مجتمع ولی‌عصر (ع) 1 ، واحد 116

دسترسی دوم : انتهای خیابان گاندی ، خیابان وزرا ، پلاک 108 ، مجتمع ولیعصر 1 ، طبقه اول ، واحد 116

تماس با ما

213 666 88 021

7913 65 88 021

4484 040 0912

4474 040 0912

تهران ، خیابان ولیعصر (عج) ، محله گاندی ، کوچه سی و ششم ، مجتمع ولیعصر 1 ، طبقه اول ، واحد 116

درباره ما

موسسه حقوقی ذهن خلاق از سال 1393 با ارائه خدمات حقوقی و ثبتی در کنار شما عزیزان می‌باشد و با بهره گیری از کارشناسان مجرب در زمینه ثبت شرکت و ثبت علائم تجاری (برند) و مشاوره برندسازی و برندینگ و اخذ کارت بازرگانی و انواع مجوز ها در این مدت کوتاه توانسته با کسب جایگاهی بزرگ ، مشاوری امین در بین تولیدکنندگان کشور باشد

ادامه…